(BIC: HOSE): Cập nhật ĐHCĐ năm 2017 – Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận vừa phải trong năm 2017

 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 117 triệu cp; Vốn hóa: 4.568 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 0,28 tỷ đồng, Giá hiện tại: 38.950 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 47,57%.

Tổng quan 2016: Tăng trưởng thu nhập tài chính cao bù đắp tỷ lệ bồi thường tăng

Tỷ đồng 2015A 2016A % YoY
Doanh thu phí bảo hiểm gốc (hợp nhất), trong đó: 1.551 1.669 +7,6%
     Công ty mẹ 1.281 1.476 +15,2%
Doanh thu thuần phí bảo hiểm 906 1.054 +16,4%
Lợi nhuận trước thuế 156,9 165,6 +5,6%
     LNTT mảng kinh doanh bảo hiểm 14,4 -5,9 N.a
     LNTT từ hoạt động đầu tư tài chính 140 170 +21,7%

Nguồn: BIC, SSI Research

BIC đạt tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm vừa phải trong năm 2016 nhờ tập trung rà soát và tái cơ cấu hoạt động kinh doanh nhằm tăng khả năng sinh lời.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc hợp nhất tăng 7,6% so với năm 2015 trong đó Doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty mẹ tăng 15,2% so với năm 2015 và doanh thu bảo hiểm gốc của LVI giảm 11,4% so với năm 2015 (LVI là công ty bảo hiểm liên doanh Việt Lào trong đó BIC nắm giữ 65% cổ phần).

  • Tăng trưởng công ty mẹ cao hơn trung bình ngành trong năm 2016 (~12-14% so với năm 2015) nhờ tăng trưởng bảo hiểm cháy nổ ở mức cao (+30,2% so với năm 2015). Trong khi đó, nguồn đóng góp lớn nhất là bảo hiểm xe cơ giới (~38% tổng phí bảo hiểm gốc) và bảo hiểm tài sản kỹ thuật (~18%) vẫn đạt tăng trưởng khá 14,3% so với năm 2015. Theo BIC, công ty đứng thứ 8 và chiếm 4,1% thị phần (so với 4,0% trong năm 2015, nguồn: BIC). Trong năm 2016, BIC mở thêm một chi nhánh mới tại TP.HCM, và tăng số lượng chi nhánh lên 26 điểm. Mặc dù BIC tăng trưởng nhanh hơn trung bình ngành, công ty vẫn chưa đạt kế hoạch doanh thu là do:

–       Ban lãnh đạo tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận và quản lý rủi ro và BIC đã từ chối một số khách hàng có rủi ro cao;

–       Trong năm 2016, một số nhà tái bảo hiểm thắt chặt điều khoản hợp đồng cho một số sản phẩm bảo hiểm có rủi ro cao. Vì vậy BIC cũng đã từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan. Chúng tôi nhận thấy tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật trong năm 2016 giảm 12% so với năm 2015;

–       BIC cũng thắt chặt điều khoản hợp đồng bảo hiểmsức khỏe con người do đây là loại hình bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường và gian lận bảo hiểm ở mức cao; và

BIC đã không giảm phí bảo hiểm xe cơ giới dù cạnh tranh tăng.

Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe của BIC thấp hơn trung bình ngành trong năm 2016 (~24-26% so với năm 2015).

  • Theo ban lãnh đạo, LVI chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu trong năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của LVI cũng thấp hơn kế hoạch do lãi suất tại Lào giảm và tỷ lệ bồi thường tăng.

Doanh thu thuần phí bảo hiểm tăng 16,4% so với năm 2015 chủ yếu do BIC tăng tỷ lệ giữ lại trong mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm hàng hóa.

Lợi nhuận trước thuế tăng khá 5,6% chủ yếu nhờ thu nhập tài chính tăng khi công ty nhận về ~1.050 tỷ đồng khoản tiền đầu tư từ Fairfax vào đầu năm 2016.

  • Tuy nhiên, theo BIC, thu nhập tài chính chưa hoàn thành kế hoạch năm do Fairfax yêu cầu BIC rà soát lại các khoản đầu tư cổ phiếu theo hướng tập trung vào đầu tư giá trị hơn đầu tư ngắn hạn. Do đó, thu nhập tài chính thực tế thấp hơn 25,6 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2016.
  • Trong khi đó, BIC chịu lỗ ~6 tỷ đồng từ mảng kinh doanh bảo hiểm do đó tỷ lệ bồi thường từ phí bảo hiểm giữ lại tăng (46,3% trong năm 2016 so với 41,9% trong năm 2015). Tỷ lệ bồi thường tăng do lũ lụt ở miền Trung và Tp. HCM. Tỷ lệ kết hợp năm 2016 là 101,8%.
  • Nguyên nhân khác khiến tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2016 thấp là do như đề nghị của Fairfax, BIC đã ghi nhận 16,9 tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (thành lập vào năm 2014 và vẫn chịu lỗ) trong đó BIC nắm giữ 5% cổ phần nhằm đảm bảo năng lực tài chính của BIC.

Trong tháng 7/2016, Ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc BIDV (BID: HOSE) trở thành Chủ tịch HĐQT của BIC, thay thế ông Phạm Quang Tùng.

Kế hoạch năm 2017: Tăng trưởng lợi nhuận vừa phải

Tỷ đồng 2016A 2017P % YoY
Phí bảo hiểm 1.671 1.900 +13,7%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 165,6 186 +12,3%
Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 137,8 154 +11,8%
Tỷ lệ cổ tức 7% 7%  

 

Năm 2017, BIC vẫn sẽ tập trung vào tăng khả năng sinh lời. Công ty cũng đặt kế hoạch cho 26 chi nhánh với chỉ tiêu lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu, thay vì doanh thu. Sau 5 năm liên tiếp tăng trưởng vượt trung bình ngành (thị phần của BIC tăng từ 2,95% năm 2012 lên 4,1% trong năm 2016), ban lãnh đạo sẽ tập trung hơn vào lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty chỉ đặt kế hoạch tỷ lệ kết hợp là 101% trong năm 2017. Mặc dù BIC gần đây cắt giảm chi phí, tỷ lệ bồi thường khó có thể giảm trong bối cảnh có nhiều vụ việc bồi thường xảy ra trong năm 2016 và đầu năm 2017. Ban lãnh đạo ước tính tỷ lệ bồi thường ở mức 44,2% trong năm 2017.

Về kênh phân phối, BIC sẽ ưu tiên kênh bancasurance (kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Công ty đặt kế hoạch doanh thu qua kênh này tăng gấp đôi trong năm 2017 (tăng lên 150 tỷ đồng, ~8% tổng doanh thu) nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của BIDV và sự hợp tác với các ngân hàng khác. Trong 3 năm tới, BIC đặt kế hoạch đạt 300 tỷ đồng doanh thu phí từ kênh bancasurance.

Trong dài hạn, BIC đặt kế hoạch đầu tư ~3 triệu USD để nâng cấp hệ thống IT cùng với sự hỗ trợ của Fairfax và BIDV. Công ty cũng đặt kế hoạch mua một số bất động sản làm văn phòng cho các chi nhánh.

Định giá

Ở mức giá hiện tại là 38.950 đồng/cp, BIC đang giao dịch tại PB là 2,25x, cao hơn nhiều so với trung bình ngành là 1,65x (bao gồm BVH) và 1,44x (không bao gồm BVH) trong khi ROE và ROA thấp hơn trung bình ngành. Giá cổ phiếu BIC tăng 167% kể từ đầu năm 2016, chúng tôi cho rằng đây có thể là kỳ vọng của nhà đầu tư về thu nhập tài chính tăng từ khoản tiền nhận được từ Fairfax. Chúng tôi nhận thấy việc Fairfax Asia Limited bắt đầu hợp tác với BIC về một số phương diện là một dấu hiệu tích cực; tuy nhiên, cần thời gian để đánh giá hiệu quả của việc hợp tác này lên kết quả kinh doanh. Năm 2017, chúng tôi ước tính tỷ lệ kết hợp và tỷ lệ bồi thường có thể chưa cải thiện đáng kể do một số vụ việc bồi thường xảy ra trong năm 2016 và đầu năm 2017. Mặc dù công ty lên kế hoạch cắt giảm chi phí hoạt động, lợi nhuận từ mảng kinh doanh bảo hiểm chưa cải thiện ngay. Yếu tố tích cực lên lợi nhuận có thể là lãi suất huy động của ngân hàng đang trong xu hướng tăng.

Giá hiện tại (VND) Khối lượng giao dịch (cp) Vốn hóa (VND) PE hiện tại PB hiện tại ROE ROA
BIC 38.900 450 4.562.071.215.500 35,51 2,25 6,32 2,88
BMI 27.300 32.450 2.493.965.210.100 12,22 1,12 9,22 3,99
BVH 61.200 292.670 41.644.851.760.800 31,84 3,14 10,12 1,99
ABI 23.700 1.000 873.150.660.000 12,45 1,57 12,88 6,71
PTI 28.900 3.200 2.323.435.990.100 17,90 1,26 11,64 4,78
PGI 22.800 263.580 1.618.212.170.400 15,02 1,77 12,46 2,67
PVI 27.200 418.400 6.051.653.662.400 12,19 0,92 7,58 3,36
VNR 24.500 11.300 3.211.360.456.500 13,39 1,18 8,97 3,74
  Trung bình     18,82 1,65 9,90 3,76
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s