Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSE): Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2017

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27 triệu cp; Vốn hóa: 877 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 0,68 tỷ đồng, Giá hiện tại: 32.500 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 27,01%.

Kết quả kinh doanh năm 2016

(tỷ đồng) 12T2016 12T2015 YoY % KH 2016 TSLN
12T2016 12T2015 2014
Doanh thu thuần 890,6 950,2 -6,3% 81,0%      
Lợi nhuận gộp 238,5 232,7 2,5%   26,8% 24,5% 21,1%
Lợi nhuận từ HĐKD 149,2 143,7 3,8%   16,8% 15,1% 11,9%
EBIT 153,9 151,2 1,8%   17,3% 15,9% 12,7%
EBITDA 214,7 215,4 -0,3%   24,1% 22,7% 20,0%
Lợi nhuận trước thuế 147,7 145,1 1,8%   16,6% 15,3% 12,0%
Lợi nhuận ròng 120,3 118,7 1,3% 94,6% 13,5% 12,5% 10,4%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 120,3 118,7 1,3%   13,5% 12,5% 10,4%

Nguồn: CNG, SSI Research

Trong bối cảnh giá dầu thế giới ở mức thấp trong năm 2016, CNG đạt lợi nhuận ròng tăng nhẹ nhờ ưu đãi chi phí khí đầu vào từ công ty mẹ GAS.

CNG công bố doanh thu thuần năm 2016 đạt 890,6 tỷ đồng (-6,3% YoY), hoàn thành 81% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ đạt 119,5 triệu sm3, tăng 26% YoY. Sản lượng tiêu thụ từ thị trường miền Nam và miền Bắc đạt 92 triệu sm3 (+7% YoY) và 28 triệu sm3 (+3x YoY). Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ chủ yếu nhờ khách hàng mới từ thị trường miền Bắc. Giá bán trung bình ở mức 8,2 USD/MMbtu, giảm 26% YoY cùng với sự sụt giảm của giá dầu thế giới trong năm 2016.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 26,8% từ mức 24,5% trong năm 2015. Theo chính sách hiện tại, công ty đưa ra một số kịch bản giá dầu. TSLNG của CNG tăng nếu giá dầu thực tế giảm xuống mức giá thấp hơn, tương tự trường hợp năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2016 tăng 2,5% YoY mặc dù doanh thu thuần giảm.

Thu nhập tài chính ròng giảm gần một nửa, chủ yếu do thu nhập lãi giảm, trong khi mức chi phí lãi vay tương tự năm 2015. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng từ 9,4% lên 10%, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn ở mức tương tự năm 2015.

Lợi nhuận ròng đạt 120 tỷ đồng (+1,3% YoY). ĐHCĐ 2017 thông qua quỹ khen thưởng phúc lợi ở mức 16,2 tỷ đồng, bằng 13,5% lợi nhuận ròng, tăng 3,1% so với năm 2015.

Trong năm 2016, CNG giải ngân 32,7 tỷ đồng vốn đầu tư, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu là 253 tỷ đồng. Theo Ban lãnh đạo, một số khách hàng nhận khí chậm khiến CNG chậm lắp đặt thiết bị cần thiết cho khách hàng. Thêm vào đó, một số khách hàng quyết định tham gia sâu hơn vào phân khúc thông qua trực tiếp đầu tư trang thiết bị, thay vì để CNG đầu tư. Do đó, chi phí giải ngân vốn đầu tư thực tế thấp hơn so với kế hoạch. Cổ tức năm 2016 thông qua ở mức 30% trên mệnh giá, tương ứng tỷ suất cổ tức đạt 9,2%. Công ty sẽ trả toàn bộ cổ tức trong tháng 4/2017.

Kế hoạch năm 2017

CNG đặt kế hoạch kinh doanh cẩn trọng trong năm 2017, do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm.

Đơn vị KH 2016 TH 2016 YoY
Tổng sản lượng Triệu sm3      110.00      119.60 -8.0%
Miền Bắc Triệu sm3        10.00        27.20 -63.2%
Miền Nam  Triệu sm3      100.00        92.40 8.2%
Doanh thu  Tỷ đồng      980.60      890.57 10.1%
Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng      101.00      147.74 -31.6%
Lợi nhuận ròng  Tỷ đồng        80.80      120.29 -32.8%

Nguồn: CNG

Công ty giả định giá dầu thô Brent trung bình ở mức 50 USD/thùng (+11% YoY). Nếu kịch bản giá dầu năm 2017 tăng cao hơn so với năm 2016, tỷ suất lợi nhuận gộp của CNG có thể giảm tại cả thị trường miền Nam và miền Bắc.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 981 tỷ đồng, +10,1% YoY. Sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch ở mức 110 triệu sm3 (-8% YoY) do công ty lên kế hoạch giảm sản lượng tiêu thụ tại miền Bắc.

Với giá dầu ở mức thấp trong năm 2016, CNG nhận mức chi phí khí đầu vào ưu đãi từ GAS (công ty mẹ). Do đó, GAS chịu lỗ từ sản lượng tiêu thụ tại miền Bắc trong khi CNG hòa vốn. Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra trong năm 2017, khi GAS chuyển một phần lỗ tại miền Bắc sang các công ty con (PGD, PVG và CNG). Do đó, CNG sẽ giảm kế hoạch sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Bắc để hạn chế lỗ.

Trong trường hợp này, CNG lên kế hoạch ghi nhận lỗ trước thuế 17,3 tỷ đồng tại thị trường miền Bắc và lãi trước thuế 118,3 tỷ đồng (-20% YoY) tại thị trường miền Nam, tương ứng tổng lợi nhuận trước thuế đạt 101 tỷ đồng (-31,6% YoY). Lợi nhuận ròng đặt ở mức 80,8 tỷ đồng (-32,8% YoY).

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 ở mức 99 tỷ đồng, với 66 tỷ đồng huy động từ nguồn lợi nhuận giữ lại và 33 tỷ đồng từ nợ vay, dùng cho các hoạt động sau:

  • Mua đất từ GAS và xây dựng văn phòng mới trên mảnh đất này: 46 tỷ đồng
  • Dự án chuyển tiếp: 9 tỷ đồng
  • Dự án mới và mua trang thiết bị mới: 43 tỷ đồng.

Kế hoạch quỹ khen thưởng phúc lợi ở mức 12,3 tỷ đồng, tương ứng bằng 15% lợi nhuận ròng. Cổ tức có thể ở mức 15% trên mệnh giá, tương ứng tỷ suất cổ tức là 4,6%.

Ước tính năm 2017 và 2018

Chúng tôi cho rằng kế hoạch sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Nam chưa bao gồm dự án Viglacera giai đoạn 2, do khách hàng chưa quyết định nhận khí trong năm 2017. Tuy nhiên, trong năm 2016, Viglacera đã tự đầu tư trang thiết bị cần thiết để mua khí thay vì phụ thuộc vào đầu tư của CNG, điều này cho thấy khả năng cao công ty vẫn sẽ mua khí. Do đó, chúng tôi thêm yếu tố Viglacera vào ước tính sản lượng tiêu thụ 2017. Sản lượng tiêu thụ 2017 tại miền Nam ước tính ở mức 109 triệu sm3 (+18% YoY), trong khi tại miền Bắc là 11 triệu sm3 (-60% YoY ). Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2017 ước tính tương tự mức 2016 là 120 triệu sm3. Chúng tôi giả định tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018 ở mức 130 triệu sm3 (+8% YoY).

Chúng tôi ước tính KQKD 2017 và 2018 dựa trên kịch bản giá dầu thô Brent ở mức 55 USD/thùng và 60 USD/thùng. Với mức tăng giá dầu đáng kể này, CNG có thể nhận được giá khí đầu vào ít ưu đãi hơn so với năm 2016. Do đó, chúng tôi giả định TSLNG thấp hơn trong năm 2017. Ước tính của chúng tôi như sau:

(tỷ đồng) 2015 2016 2017F 2018F
Doanh thu thuần 950 891 1.075 1.161
Tăng trưởng doanh thu thuần -12,5% -6,3% 20,7% 8,0%
Lợi nhuận gộp 233 239 242 266
Tỷ suất lợi nhuận gộp 24,5% 26,8% 22,5% 22,9%
Thu nhập tài chính 9 7 9 9
Chi phí tài chính -6 -6 -6 -7
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp -89 -89 -98 -106
Lợi nhuận ròng khác -1 -3 -3 -4
Lợi nhuận trước thuế 145 148 143 158
Lợi nhuận ròng 119 120 114 127
Tăng trưởng lợi nhuận ròng 5,5% 1,3% -4,9% 10,9%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 12,5% 13,5% 10,6% 10,9%
EPS (VND) 3.942 3.854 3.600 3.992

Nguồn: CNG, SSI Research

Cần lưu ý rằng chính sách chi phí khí đầu vào có thể thay đổi ở bất cứ thời điểm nào trong năm 2017 theo quyết định của GAS, do đó có thể ảnh hưởng đến ước tính của chúng tôi.

Định giá và Quan điểm đầu tư

Ở mức giá hiện tại là 32.500 đồng/cp, CNG đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 9,1x và 8,2x, theo chúng tôi là khá hợp lý. Mặc dù PE thị trường hiện tại ở mức 14-15x, chúng tôi cho rằng PE là 9x là mức phù hợp với CNG do cổ phiếu có thanh khoản thấp và thuộc nhóm có vốn hóa trung bình và rủi ro từ chính sách giá của GAS. Cổ phiếu giảm giá gần đây là do (i) giá khí đầu vào điều chỉnh theo hướng kém ưu đãi, và (ii) cổ tức giảm từ 30% trong năm 2016 còn 15% trên mệnh giá trong năm 2017 (tỷ suất cổ tức giảm từ 9% còn 4,6%), và (iii) kế hoạch năm 2017 cẩn trọng. Với PE mục tiêu là 9x, chúng tôi đặt giá mục tiêu 1 năm là 33.400 đồng/cp, tương ứng tăng 2,8% từ mức giá hiện tại

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s