10/07/2017 ACB, VCB, BID, CTG, EIB, MBB, STB

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VCB            38.7 -1.65% 19.35 2.78

VCB (Khả quan) – HSC ước tính tín dụng tăng 13% so với đầu năm còn huy động tăng 10%. LNTT đạt 5.000 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ), hoàn thành 54% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 9.200 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) và bằng 46% dự báo của HSC cho cả năm là 10.880 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%).

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 17%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 16.461 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3%); chi phí dự phòng trích lập là 5.582 tỷ đồng (giảm 12,9%) và LNTT đạt 10.879 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%); EPS đạt 1.940đ (tăng 23,9%).

Giá cổ phiếu đã tăng 11% so với đầu năm với P/B là 2,57 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VCB là 44.500đ; tương đương P/B là 2,9 lần.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 2/3/17 27/3/17 28/4/17 28/4/17   8/6/17
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan Trung lập   Nắm giữ
Giá mục tiêu 42.2 40.4 44.5 39.2   41

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MBB            21.4 -1.83% 12.09 1.46

MBB (Mua vào) – HSC ước tính tín dụng tăng 10% so với đầu năm còn huy động tăng 1% (Q1 giảm 6,4%); tỷ lệ nợ xấu là 2,67%; MBB tích cực trích lập dự phòng với chi phí dự phòng là 1.700 tỷ đồng (tăng 192%) nhưng LNTT vẫn đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ); hoàn thành 53% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 4.532 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) và bằng 51% dự báo của HSC là 4.714 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%).

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 6.856 tỷ đồng (tăng trưởng 20,7%); chi phí dự phòng trích lập là 2.100 tỷ đồng (tăng 5,5%) và LNTT đạt 4.713 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%); EPS đạt 1.846đ (tăng 24,8%).

Giá cổ phiếu đã tăng 55,7% so với đầu năm với P/B là 1,44 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 27.300đ; tương đương P/B là 1,8 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 17/5/17 19/6/17 23/5/17     20/4/17
Khuyến nghị Mua Mua Mua     Mua
Giá mục tiêu 26.6 23 27.3     23

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CTG            19.9 -1.73% 10.71 1.27

CTG (Khả quan) – Không có ước tính về tăng trưởng tín dụng. LNTT ước đạt 4.700 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), hoàn thành 54% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và bằng 48% dự báo của HSC cho cả năm là 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 16.207 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2%); chi phí dự phòng trích lập là 6.412 tỷ đồng (tăng 27,7%) và LNTT đạt 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%); EPS đạt 1.609đ (tăng 10,4%).

Giá cổ phiếu đã tăng 40,2% so với đầu năm với P/B là 1,18 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CTG là 21.500đ; tương đương P/B là 1,25 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 12/6/17 7/3/17 5/5/17   6/3/17 23/5/17
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Khả quan   Outperform Mua
Giá mục tiêu 19 21.6 21.5   21.2 21.5

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BID            20.2 -0.49% 10.92 1.57

BID (Kém khả quan) – HSC ước tính tín dụng tăng 9,2% so với đầu năm còn huy động tăng 7,9%. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 10.500 tỷ đồng (tăng 34,25% so với cùng kỳ); chi phí dự phòng là 6.300 tỷ đồng (tăng 40,21% so với cùng kỳ). LNTT đạt 4.200 tỷ đồng (tăng 26,23% so với cùng kỳ), hoàn thành 54,5% kế hoạch cả năm của Ngân hàng và bằng 55% dự báo của HSC cho cả năm là 7.629 tỷ đồng (giảm 1,73%).

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 12%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 18.940 tỷ đồng (tăng trưởng 11,36%); chi phí dự phòng trích lập là 11.311 tỷ đồng (tăng 21,98%) và LNTT đạt 7.629 tỷ đồng (giảm 1,73%); EPS pha loãng đạt 1.278đ (giảm 5,61%).

Giá cổ phiếu đã tăng 42,95% so với đầu năm với P/B là 1,47 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 15.800đ; tương đương P/B là 1,15 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 21/6/17 26/6/17 7/7/17      
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Kém khả quan      
Giá mục tiêu 18.5 24.7 15.8      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
ACB            26.5 0.00% 17.50 1.79

ACB (Mua vào) – HSC ước tính tín dụng và huy động tăng 12% so với đầu năm; LNTT đạt 1.260 tỷ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tính hệ số CAR đạt 11,2%; tỷ lệ NIM khoảng 3,5% nhờ vốn huy động tăng tốt.

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 20%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 4.328 tỷ đồng (tăng trưởng 50,05%); chi phí dự phòng trích lập là 2.017 tỷ đồng (tăng 65,69%) và LNTT đạt 2.311 tỷ đồng (tăng trưởng 38,63%); EPS đạt 1.848đ (tăng 26,29%).

Giá cổ phiếu đã tăng 50,06% so với đầu năm với P/B là 1,8 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 27.300đ; tương đương P/B là 1,85 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 14/4/17 14/3/17 9/3/17     19/5/17
Khuyến nghị Mua Khả quan Mua     Mua
Giá mục tiêu 28.2 25.9 27.3     30.2

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
STB            13.0 -3.35% 55.68 1.01

STB (Bán ra) –  Tín dụng tăng 10,1% so với đầu năm còn huy động tăng 9,7%. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 490 tỷ đồng; chi phí dự phòng chỉ là 62 tỷ đồng. LNTT đạt 428 tỷ đồng (tăng 70,4% so với cùng kỳ), hoàn thành 73% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 585 tỷ đồng. HSC dự báo LNTT năm 2017 là 4,23 tỷ đồng.

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 8%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 1.646 tỷ đồng (tăng trưởng 93,99%); chi phí dự phòng trích lập là 1.642 tỷ đồng (tăng 135,92%) và LNTT đạt 4,23 tỷ đồng (giảm 97,28%); EPS đạt 2đ (giảm 96,18%).

Giá cổ phiếu đã tăng 42,92% so với đầu năm với P/B là 1,11 lần. Chúng tôi không ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu STB vì BCTC của Ngân hàng lập theo một số chính sách kế toán đặc biệt do đó không phản ánh đúng BVPS theo quan điểm của chúng tôi.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   6/7/17 07/03/17      
Khuyến nghị   Bán Bán      
Giá mục tiêu   7.34        

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
EIB            13.0 0.78% 37.93 1.18

EIB (Kém khả quan) – HSC ước tính tín dụng tăng 2,1% so với đầu năm còn huy động tăng 10,1%. LNTT đạt 400 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 600 tỷ đồng và bằng 55% dự báo của HSC cho cả năm là 731 tỷ đồng.

HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 12%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 1.871 tỷ đồng (tăng trưởng 26,45%); chi phí dự phòng trích lập là 1.139 tỷ đồng (tăng 4,65%) và LNTT đạt 731 tỷ đồng (tăng trưởng 87,22%); EPS đạt 450đ (tăng 89,38%).

Giá cổ phiếu đã tăng 43,33% so với đầu năm với P/B là 1,13 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu EIB là 10.300đ; tương đương P/B là 0,9 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     24/4/17      
Khuyến nghị     Kém khả quan      
Giá mục tiêu     10.3      

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX kết thúc tuần bằng phiên biến động giảm mạnh. Cây nến đỏ đặc dài xuất hiện khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên lo ngại và có phần hoảng sợ về khả năng chỉ số có thể bước vào nhịp suy giảm ngắn hạn. Thanh khoản tiếp tục tăng so vơi phiên trước đó và đạt mức cao hơn tương đối so với mức khối lượng trung bình 10 phiên, còn độ rộng thị trường tiêu cực. Hiệu ứng tiêu cực từ sự sụt giảm mạnh của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn đã nhanh chóng lan tỏa trên diện rộng, khiến cho áp lực bán chốt lời nhanh chóng ở nhiều nhóm cổ phiếu khác. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin trước đó, nhóm các chỉ báo dao động đều đã đồng loạt đi vào trạng thái quá mua trong bối cảnh đường giá đang dao động ở ngay sát cận trên của kênh xu hướng tăng kéo dài từ tháng 04/2017 đến nay. Thêm vào đó, vùng 783-785 điểm là một vùng kháng cự mạnh được hội tụ bởi dải BB trên và cận trên của kênh xu hướng tăng kéo dài từ tháng 04/2017 đến nay. Vì vậy, kịch bản chỉ số quay đầu giảm điểm khi tiếp cận vùng cản trên là điều đã được báo trước. Chỉ số nhiều khả năng sẽ lùi về thử thách vùng hỗ trợ 769-774 điểm trong những phiên đầu tuần kế tiếp. Nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng thì rủi ro chỉ số đánh mất xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được hình thành. Mặc dù vậy, xu hướng tăng trên đồ thị tuần vẫn đang được duy trì khi đường giá tiếp tục bám sát dải BB trên đi lên với sự nâng đỡ của nhóm MA ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 769- 774 điểm và 757-763 điểm. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 783- 785 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Hiện VN30 và VNMidcap là hai chỉ số đầu tiên có sự thay đổi tín hiệu kỹ thuật từ Tích cực xuống Trung tính. Chỉ số VN-Index và HNX-Index vẫn đóng cửa phía trên đường hỗ trợ ngắn hạn MA10 đang nằm tại 775 và 100 điểm. Việc thị trường giảm nhanh về cuối phiên với tâm lý bảo toàn lợi nhuận của nhà đầu tư, kết hợp với ngưỡng hỗ trợ 775 điểm của VN-Index chưa bị vị phạm có thể cho phép thị trường có sự hồi phục nhất định trong phiên đầu tuần tới. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội để nhà đầu tư tiếp tục chốt lãi ở những mức giá cao hơn.

VDSC

Các chỉ số giảm khá mạnh cùng thanh khoản ở mức cao cho thấp lực bán mạnh. Tuy vậy xu hướng tăng vẫn đang đang hiện hữu và các nhịp giảm có thể chỉ là ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể giải ngân ở vùng giá thấp nếu các chỉ số vẫn giữ được các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn.

VN-Index: Phiên giảm điểm đã lấy đi toàn bộ thành quả của phiên trước đó, tạo thành cây nến dài với giá đóng cửa là giá thấp nhất trong phiên. Diễn biến này cho thấy lực bán mạnh và quyết liệt. Tuy vậy đây mới chỉ là 1 phiên giảm điểm và xu hướng hiện tại vẫn là tăng. Do vậy chưa cần bi quan về thị trường. Vùng 770 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn cho VN-Index trong trường hợp chỉ số này tiếp tục điều chỉnh. Các chỉ báo kỹ thuật đang khá tiêu cực khi đường MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu, trong khi RSI giảm mạnh về dưới mốc 70. Hiện tại đang tồn tại phân kỳ âm khá nõ nét của VN-Index và RSI. Đây là tín hiệu cảnh báo cần được lưu ý

HNX-Index: Tương tự VN-Index, một phiên giảm điểm chưa đe dọa đến xu thế tăng hiện tại của HNX-Index. Chỉ số này tăng khá nóng trong thời gian vừa qua và một nhịp điều chỉnh là cần thiết trong thời điểm này. Mốc 100 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho HNX-Index. Các chỉ báo kỹ thuật chưa hình thành tín hiệu đi xuống nhưng cũng đang tồn tại phân kỳ âm nhẹ với HN-Index. Dấu hiệu này cần được theo dõi thêm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s